Informatie ten behoeve van ANBI-status  

Om aan de ‘ANBI-status’ te voldoen zijn we verplicht om elk jaar informatie over de structuur en de doelen van onze organisatie openbaar te maken via onze website, alsmede inzicht te geven in het financieel overzicht van het voorafgaand jaar.  

Augustus 2017 

Officiële naam van de organisatie 
Stichting Adidam Nederland  

Korte naam 
In dit document noemen we de organisatie: Adidam Nederland

Fiscaal nummer [RSIN] 
8681429 

Contactinformatie 
Stichting Adidam Nederland  

t.a.v. Mw. I. van Amerongen
 
Annendaalderweg 10 
6105 AT Maria Hoop 
0475 - 30 13 99 

Bestuursstructuur en bestuursleden van Adidam Nederland 
De rechtspersoon van de organisatie is een Stichting met de volgende bestuursleden: Voorzitter: Ineke van Amerongen, penningmeester: Bart Lohr, bestuurslid: Daphne van den Broek. 

Verantwoording  
Wij hechten er waarde aan te vermelden dat Adidam Nederland kerkelijk valt onder de ‘Ruchira Sanyassin Order’, het hoogste kerkelijk orgaan van de wereldwijde organisatie van Adidam. Deze kerkelijke aansturing houdt in dat Adidam Nederland geen actie mag ondernemen, of mag toestaan, die indruist tegen de instructies van Adi Da Samraj of die schadelijk zouden kunnen zijn voor Adidam, dit ter beoordeling van het hoogste kerkelijk orgaan, een en ander altijd binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. 

Missie en doelen van Adidam Nederland 
De Stichting Adidam Nederland heeft als doelstelling het verlenen van financiële bijstand en andere materiële hulp aan het kerkgenootschap The Divine Avataric Holy Institution of Global Adidam Ruchiradam, Nederland.

De missie van Adidam Nederland omvat het geven van bekendheid aan de persoon en de wijsheidsleer van Avatar Adi Da Samraj. Daarnaast wil Adidam Nederland alle leden van de kerkelijke organisatie ondersteunen in hun spirituele praktijk en is het een onderdeel van onze missie om de wereldwijde organisatie en heiligdommen van Adidam te ondersteunen.
 

De doelen van Adidam Nederland zijn:

Activiteiten van Adidam Nederland 
Adidam Nederland houdt zich bezig met het bekend maken van het werk en de leer van Adi Da Samraj, het in stand houden van de heiligdommen in Nederland en de rest van de wereld, en het ondersteunen van de leden van de kerkelijke organisatie. Voor het publiek organiseren we kennismakings- en studieavonden in onze centra of bij leden thuis. We organiseren evenementen en retraites en geven een nieuwsbrief voor publiek uit. Voor de leden van onze kerkelijke organisatie organiseren we bijeenkomsten en activiteiten gericht op het beoefenen van onze spirituele praktijk. Dit varieert van het organiseren van educatie, van zondagsbijeenkomsten en groepen, en het organiseren van retraites en vieringen. Ook houdt Adidam Nederland zich bezig met het organiseren van devotionele activiteiten en kerkelijke rituelen. Adidam Nederland houdt zich ook bezig met het beheren van het hoofdgebouw van onze organisatie de ‘European Danda’, een voormalig klooster in Maria Hoop in Limburg.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Adidam Nederland

1.     Organisatie

De organisatiestructuur van Stichting Adidam Nederland is als volgt: er zijn drie bestuursleden, Ineke van Amerongen is de voorzitter, Bart Lohr penningmeester en Daphne van den Broek bestuurslid.

 

2.     Algemeen Bestuur

Adidam Nederland heeft een Algemeen Bestuur bestaande uit de formele bestuursleden van de Stichting Adidam aangevuld met diverse vrijwilligers, afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden. Deze groep vormt samen het managementteam van Adidam Nederland. Het Stichtingsbestuur vergadert eenmaal per twee weken.

3.     Communicatie

Er is beleid vastgesteld met betrekking tot de communicatie naar de leden van de kerkelijke organisatie. Eens per week worden de leden geïnformeerd over het culturele programma op de zondag, en –wanneer van toepassing- over het programma van de (twee)maandelijkse vieringen. Adidam Nederland communiceert bovendien - meestal eens per twee maanden- in de vorm van een algemene ledenvergadering waarin het bestuur lopende zaken toelicht, besluiten en stand van zaken van de gemeenschap, het gebouw, en resultaten van de missie. Dit gebeurt in de vorm van het ‘Adidam Cooperative Forum’, waarin er voor de leden van de kerkelijke organisatie gelegenheid is om, naar aanleiding van de geboden informatie, vragen te stellen en voorstellen te doen.

4.     Speerpunten

a.     Cultuur

Het actuele beleidsplan beoogt een zo volledig mogelijke invulling van de dagelijkse spirituele praktijk vorm te geven. De leden van de kerkelijke organisatie worden gestimuleerd om actief te participeren. Culturele activiteiten worden geïnitieerd en geleid door een regionale culturele commissie. Een jaarplanning met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar in januari met de leden gedeeld. Voor deze leden wordt elk kwartaal retraites georganiseerd, 3 keer per jaar grote vieringen gehouden, eenmaal per jaar een 10-daagse retraite georganiseerd, evenals een wekelijkse zondagsretraites, en verschillende educatieve programma’s. Er wordt vanuit de culturele commissie meerdere malen per week updates gegeven omtrent de agenda en inhoud rond programma’s.

b.     Financiën

In 2016 is de boekhouding verder gedigitaliseerd en willen we toewerken naar een situatie waarin er per kwartaal financiële verslagen op te vragen zijn. Het doel voor 2016 was om meer vrijwilligers met boekhoudkundige te werven voor deze vrijwillige werkzaamheden. Dat is in 2016 helaas nog niet gelukt. Voor de onderdelen projecten, missie en cultuur wordt het werken aan de hand van vooraf ingediende budgetten ingevoerd en wordt een start gemaakt met het evalueren van gedigitaliseerde financiële rapportages. Het voornemen is om in 2017 een verdere verfijning toe te passen naar afdelingen en budgetten.

c.     Huisvesting

Onderdeel van het beleidsplan in 2016 was om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid en consequenties van het overnemen van het onroerend goed (het gebouw en de grond eromheen) van het voormalige klooster gelegen aan de Annendaalderweg 10, Maria Hoop) van de huidige verhuurder. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Stichting Adidam Nederland besloten om tot de aankoop over te gaan en dit is gerealiseerd in december 2016. Verder is het een speerpunt om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en verduurzaming van het gebruik van het gebouw. Het beleid rond legionellapreventie en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid voortgezet worden.

d.     PR en Marketing

Het is een belangrijk doel om meer leden te werven en daarom te investeren in een diversiteit aan activiteiten zoals openbare retraites, tour van een spreker, het vertalen en ondertitelen van video’s en het organiseren van studiegroepen. In 2016 is verder gewerkt aan een nieuwe regionale website en deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd worden in samenspraak met de wereldwijde organisatie. Doel in 2016 was het ontwikkelen en implementeren van nieuwe, effectieve marketingstrategie gericht op het onder de aandacht brengen van Adi Da Samraj en zijn leer, en uiteindelijk het aanbrengen van nieuwe leden voor de kerkelijke organisatie.

Verslag van de activiteiten in 2016 van Adidam Nederland

In december 2016 heeft Stichting Adidam Nederland het perceel en onroerend goed op de Annendaalderweg 10, te Maria Hoop (‘De Europese Danda’) aangekocht. Als gebruiker van dit gebouw (en vanaf december 2016 dus ook eigenaar) heeft Adidam Nederland in 2016 gewerkt aan isolatie van het gebouw, verbetering van het internet- en telefoonnetwerk, aan het voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit de ‘Natura 2000’ regelgeving inzake de unieke vleermuiskolonie op de zolder van het hoofdgebouw, het verzorgen van o.a. de paarden, alpaca’s, en papagaaien, het verder ontwikkelen van de biologische groente en bloementuinen. Er is geïnvesteerd in het herstellen en voorkomen van vochtproblemen in de bijgebouwen en de kelder van het hoofdgebouw, in het schilderen van het houtwerk aan de kozijnen van het hoofdgebouw, in het herstellen van de tegelvloeren van het hoofdgebouw, in het ontwikkelen en verduurzamen van een buitentempel. Voor het publiek is een in bruikleen gegeven collectie van kunstwerken van Adi Da beschikbaar in het ‘Adi Da Museum of Art’. 

In 2016 bestond de European Danda 30 jaar en vierden we dat Adi Da Samraj ons in 1986 en 1996 uitgebreid heeft bezocht. Voor publiek en leden van de kerkelijke organisatie hebben we een grote viering georganiseerd in juli 2016 die is bezocht door bijna 200 mensen. 

In 2016 hebben we 7 publieke retraites georganiseerd en er zijn verschillende evenementen geweest gedurende het jaar. Retraites voor leden van de kerkelijke organisatie zijn gehouden elk kwartaal en speciale retraite-evenementen zijn gehouden in april, juli en november, om speciale data en gebeurtenissen van Adidam te markeren. In september 2016 is een nieuwe gratis kennismakingsretraite voor publiek geïntroduceerd, en deze is 4 keer gehouden in het najaar en winter, met veel succes (60 nieuwe deelnemers). Voor deze retraites is een veel studiemateriaal ontwikkeld, zijn verschillende video’s vertaald en ondertiteld en er is geïnvesteerd in infrastructuur: een nieuwe website, emailadressen, een facebookpagina en diverse facebook advertentiecampagnes. 

Onze belangrijkste resultaatsdoelstelling bestaat uit het zorgen voor een toename aan leden. In 2016 kreeg Adidam Nederland 6 nieuwe leden in Nederland; 1 lid is in dat jaar overleden.

Beloning  
Adidam Nederland is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen werknemers in dienst. Er vindt ook geen beloning –in welke vorm dan ook- van de kerkelijke leiding of bestuursleden plaats.

Financiële verslaggeving 2016: 

Stichting Adidam Nederland
Oosterpark 39
1092 AL Amsterdam

Datum: 15-08-2017

PROFIT & LOSS ADIDAM 2016 per department

VERLIES & WINST ADIDAM 2016 per afdeling

1 Adidam Treasures and Donations

 

 

10000 Adidam Treasures and Donations - Income

 € 435.450

 

11000 Adidam Treasures and Donations - Expenses

 € -438.794

 

 

 

 € -3.344

2 Adidam Culture Department

 

 

20000 Adidam Culture Department - Income

 € 3.361

 

21000 Adidam Culture Department - Expenses

 € -4.295

 

 

 

 € -934

30 Adidam Mission Department

 

 

30000 Adidam Mission Department - Income

 € 14.595

 

31000 Adidam Mission Department - Expenses

 € -20.367

 

 

 

 € -5.772

5 Adidam Netherlands Region

 

 

50000 Adidam Netherlands Region - Income

 € 87.006

 

51000 Adidam Netherlands Region - Expenses

 € -77.972

 

 

 

 € 9.034

6 Danda Fundraisers and Costs
Facilities and Grounds

 

 

60000 Danda Facilities and Grounds - Income

 € 8.425

 

61000 Danda Facilities and Grounds - Expenses

 € -23.003

 

 

 

 € -14.578

7 Regional Guilds

 

 

70000 Regional Guilds - Income

 € 7.111

 

71000 Regional Guilds - Expenses

 € -5.362

 

 

 

 € 1.749

Financial result over 2016

 

 € -13.845

The loss over 2016 is mainly due to the acquisition costs of the European Danda (€ 13,907).

Het verlies over 2016 is voornamelijk veroorzaakt door de kosten die verband houden met de aankoop van het onroerend goed (€ 13.907).